KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLAR

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Semi International Limited  ile (kısaca “Asktrology” olarak anılacaktır), Asktrology Uygulaması’na işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin Sözleşme’ye elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Asktrology Uygulaması üzerinden erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

Asktrology: Kişisel Astroloji konusunda servis sağlayan

Asktrology Uygulaması: Asktrology’e ait “Asktrology” isimli mobil uygulama, Asktrology.com  alan adlı web sitesi ve mobil siteyi,

Üye(ler):  Asktrology Uygulaması’na, Asktrology tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Asktrology Uygulaması’nda sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

Astrolog(lar): Asktrology Uygulaması üzerinde Üyeler’e hizmet veren astrologlar,

Asktrology Hizmetleri/Hizmetler: Asktrology tarafından, Üyeler’in astroloji konusundaki sorularına yazılı olarak veya internet üzerinden görüntülü konuşma ile yanıt verilmesi, Üyeler ile astroloji konusunda bilgilerin paylaşılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Astrologlar tarafından Üyeler’e çeşitli hizmetlerin sunulması, ayrıca Astrologlar’ın ve Asktrology dışındaki üçüncü kişilerin astroloji hakkında yazılı/görsel içeriklerin paylaşılması için internet alanı sağlanması hizmetini,

Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Asktrology Uygulaması’na erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre vb. bilgilerini,

Gizlilik Politikası: Asktrology Uygulaması üzerinden erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Asktrology Uygulaması’nda Astrologlar tarafından sunulacak ve Asktrology tarafından sadece internet alanı sağlanacak Hizmetler’in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı; Sözleşme ve ekleri ile Asktrology Uygulaması içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Asktrology tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Asktrology Uygulaması içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, Asktrology tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.  

4. HİZMETLER’DEN YARARLANABİLME KOŞULLARI

4.1. Hizmetler’den yararlanabilmek için, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek ve Asktrology tarafından belirlenen üyelik prosedürünü tamamlamak gerekir. Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası kabul edilmeden ve üyelik prosedürü tamamlanmadan, işbu Üye Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz ve Hizmetler’den yararlanılamaz.

4.2. Üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

4.3. Asktrology tarafından Sözleşme hükümleri uyarınca üyelik hesabı kapatılan kişiler, Üye olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmetler’den yararlanamayacaklardır.

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmetler’den faydalanırken ve/veya Asktrology Uygulaması üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirirken işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Asktrology Uygulaması’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu Sözleşme’yi onaylamakla Asktrology Uygulaması’nın içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak Asktrology tarafından açıklanan her türlü beyan, uyarı, yazı ve açıklamaya uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, işbu Üye Sözleşmesi’nin mobil ortam dahil Asktrology Uygulaması’nın faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, mobil uygulamayı kullanırken, işbu Sözleşme’nin yanı sıra mobil uygulama ile ilgili farklı kuralları ve koşulları da kabul edecektir.

5.3. Üye, Asktrology Uygulaması üzerinde sadece hukuka uygun ve/veya suç içermeyen işlemler gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Asktrology Uygulaması üzerinde işlem yapabileceğini; Asktrology Uygulaması dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Asktrology Uygulaması dahilinde bulunan, Asktrology, diğer Üyeler, Astrologlar ve üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları, listeleri ve her türlü içerikleri Asktrology, diğer Üyeler, Astrologlar ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, değiştirmeyeceğini; Asktrology Uygulaması üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Asktrology’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Astrologlar ve diğer Üyeler ile yaptığı görüşmeler dahil olmak üzere Asktrology Uygulaması’nda gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki bütün hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, profilinde, yorumlarında veya Asktrology Uygulaması’nın herhangi bir yerinde kendisi tarafından sağlanan bütün bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye tarafından Asktrology Uygulaması üzerinde gerçekleştirilen/yayınlanan her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım, Üye’nin kendi düşünceleri olup, Üye yorumları ile Asktrology’nin hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Asktrology, Asktrology Uygulaması üzerinde Üye tarafından paylaşılan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye; içerik sağlayıcı olarak Asktrology Uygulaması üzerinde paylaştığı/yayınladığı bütün içeriklerden münhasıran sorumludur.

5.5. Asktrology ile Asktrology Uygulaması üzerinde faaliyet gösteren Astrologlar arasında herhangi bir işçi-işveren ilişkisi veya ortaklık bulunmamaktadır.

Asktrology, Astrologlar’a, Üye’ye Hizmetler’i sunabilmeleri için sadece internet alanı sağlamaktadır.

Asktrology, Astrologlar’ın Üye’ye Asktrology Uygulaması üzerinde sunacağı hizmetlere, Üye ile paylaşacağı astroloji konusundaki bilgilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın Astrologlar’ın hiçbir eylemine yönelik herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.  

Üye, Asktrology Uygulaması üzerinde Asktrology’den bağımsız üçüncü kişi Astrologlar’dan hizmet alacağını bildiğini, Asktrology’nin, Astrologlar’ın Üyeler’in sorularına verdikleri yanıtlara, Üyeler ile astroloji konusunda paylaştıkları bilgilere ve/veya bunlarla sınırlı olmaksızın Astrologlar’ın gerçekleştirdikleri hiçbir eyleme ve/veya Üye’ye sundukları hiçbir hizmete yönelik olarak, doğruluk garantisi dahil hiçbir taahhüt veya garanti vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Asktrology, Üye’nin hizmet almak istediği Astrolog’un Üye’ye hizmet sunacağını garanti etmediği gibi, Astrolog’un sunacağı hizmetin Üye’nin talebine uygun olacağını da garanti etmemektedir.

Astrologlar’ın Asktrology Uygulaması üzerinde gerçekleştirdikleri bütün eylemlere ve Üyeler ile paylaştıkları bütün bilgilere yönelik hukuki/cezai bütün sorumluluk ilgili eylemi gerçekleştiren/bilgiyi paylaşan Astrolog’a aittir.   

Üye, Astrologlar tarafından kendisine sunulan hizmetlere ve/veya kendisi ile paylaşılan bilgilere yönelik dava, şikayet ve taleplerini aracı hizmet sağlayıcı/yer sağlayıcı olan Asktrology’ye değil, ilgili hizmeti sunan/bilgiyi veren Astrolog’a yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Asktrology, Astrologlar tarafından Üye ile paylaşılan Astrologlar’a ait kişisel bilgiler, özgeçmiş, astroloji tahminleri, yorumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Astrologlar tarafından paylaşılan hiçbir içeriğin/bilginin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmemekte olup, bu içeriklerin/bilgilerin eksik, yanlış ve/veya hukuka aykırı olmasından sorumlu değildir.

Astrologlar’ın Asktrology Uygulaması üzerinde paylaştıkları bütün bilgilere/içeriklere yönelik hukuki/cezai bütün sorumluluk ilgili eylemi gerçekleştiren/bilgiyi paylaşan Astrolog’a aittir. 

Asktrology, Astrologlar tarafından paylaşılan hiçbir bilgiyi veya içeriği kontrol etmemekte olup, hukuken böyle bir yükümlüğü de bulunmamaktadır.  
5.7. Üye, astrolojinin geleceğe yönelik kesin bilgiler içermediğini, Astrologlar’ın medyum/kahin olduklarını ileri sürmediklerini, Astrologlar’ın sadece astroloji esasları uyarınca kesinliği olmayan bazı tahminlerde/görüşlerde bulunduklarını, bu tahminlerin Astrologlar’ın kendi görüşleri olduğunu, Astrologlar’ın bu tahminlerin doğru olduğunu iddia etmediklerini ve Üye’ye hiçbir bilgi/tahmin ile ilgili hiçbir doğruluk garantisi/taahhüdü vermediklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Asktrology Uygulaması’nın herhangi bir alanında, Üyeler ve Astrologlar da dahil üçüncü kişiler tarafından sağlanan veya yayınlanan her türlü video içerikleri, yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerikten dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Asktrology’nin, Asktrology çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler ve Astrologlar da dahil herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Asktrology, Astrologlar ve Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin güvenilirliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.    

Asktrology, Asktrology Uygulaması üzerindeki hukuka aykırı, suç içeren, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve/veya yanlış içerikleri tespit etmekle hukuken yükümlü olmadığı gibi, böyle bir durum teknik açıdan mümkün de değildir. Asktrology kendisine bildirim yapıldığı takdirde, hukuka aykırı, suç içeren, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve/veya yanlış içerikleri yayından kaldırmakla yükümlüdür.     

5.9. Üye, Astrologlar’a kendisine Asktrology Uygulaması dışında bağımsız olarak hizmet vermesini teklif edemez, Astrologlar’la Asktrology Uygulaması dışında iletişime geçemez.

5.10. Üye, Astrolog’un hizmet sunması için gerekli olan kişisel bilgilerini görmesine ve kullanmasına onay vermektedir. Söz konusu bilgiler, Üye’ye ilgili hizmet sunulana kadar Asktrology Uygulaması üzerinde saklanabilir ve/veya hizmeti sunmak amacıyla başka Astrologlar tarafından görüntülenebilir.

Üye, Astrologlar ile sadece Astrologlar’ın hizmet sunması için zorunlu olan kişisel bilgilerini paylaşacaktır. Üye’nin Astrologlar’a sunulacak hizmet için zorunlu olan kişisel bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini paylaşması sebebiyle uğrayacağı zararlardan Asktrology sorumlu değildir.

Asktrology, Astrolog’un Üye tarafından paylaşılan bilgileri Hizmetler sunulduktan sonra silmeyerek saklamasından, üçüncü kişilerle paylaşmasından veya işlemesinden dolayı sorumlu tutulamayacak olup, bu hususlara ilişkin bütün hukuki/cezai bütün sorumluluk ilgili eylemi gerçekleştiren Astrolog’a aittir.

5.11. Üye, Astrologlar ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ve sorduğu soruların Asktrology tarafından görüntülenebileceğini, bu hususta herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Asktrology, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı, hukuka aykırı veya suç içeren bir eylem gerçekleştirdiğinden şüphelendiği takdirde, Üye’nin Asktrology Uygulaması üzerinde Astrologlar ve diğer Üyeler ile gerçekleştirdiği bütün görüşmeleri inceleyebilir, bunlar içerisinde arama yapabilir.

5.12. Üye, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye’nin Sisteme Erişim Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Asktrology'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

5.13.  Üye’nin Asktrology ile paylaştığı kişisel bilgilerin, Asktrology tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen, siber saldırılar veya kötü niyetli yazılımlar sonucunda üçüncü kişilerin eline geçmesi sebebiyle doğacak, Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin zararlarından Asktrology sorumlu değildir.

5.14. Asktrology Uygulaması’na kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Asktrology tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin zararlarından Asktrology sorumlu değildir.

Asktrology tarafından Üye’ye gönderilen e-postalara kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin Asktrology tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararlarından Asktrology sorumlu değildir.

5.15.  Asktrology hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan Üye’nin Asktrology Uygulaması’nı ve Hizmetler’i kullanımına son verebilir, Üye’ye ait üye profili ve her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda, Üye Asktrology’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

5.16.  Üye Asktrology Uygulaması’na ait öğeleri bozamaz, değiştiremez, kullanamaz. Üye;  Asktrology Uygulaması üzerinde tersine mühendislik yapmayacağını, Asktrology Uygulaması üzerindeki yazılımların kaynak kodunu çıkarmayacağını, Asktrology Uygulaması’nın sunucularına erişmeye ve/veya sunuculardaki verilere zarar vermeye çalışmayacağını, aksi takdirde hakkında savcılık suç duyurusu dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; Asktrology’ye ait gizli bilgilere/ticari sırlara erişim sağlayamaz, değiştiremez, bozamaz, kopyalayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz.

5.17. Üye, Asktrology’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18. Üye, işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyelik hesabını ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını, bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Asktrology’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Asktrology tarafından sona erdirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.19. Asktrology, Asktrology Uygulaması’nda yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.    

5.20. Asktrology, teknik sorunlar nedeniyle Asktrology Uygulaması’nın kullanımında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.
5.21. Asktrology, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir, önceden ücretsiz olan hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlamaya başlayabilir.

Asktrology, Asktrology Uygulaması kullanımı ve ara yüzünü dilediği zaman değiştirebilir.

Asktrology Uygulaması’nda bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Üye'ye de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

5.22. Asktrology, Asktrology Uygulaması üzerinden, Asktrology'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, herhangi bir web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler hakkında Asktrology'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Asktrology’ye ait olmayan internet siteleri Sözleşme kapsamında olmayıp, Asktrology, Üye’nin bu internet siteleri üzerinde uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

5.23. Asktrology, Üyelik esnasında aldığı onay kapsamında, Üye’ye Asktrology, Asktrology Uygulaması ve Hizmetler hakkında tanıtım amaçlı veya bilgilendirici e-posta gönderimleri yapabilir. Üye Asktrology tarafından gönderilen e-postaları almak istemiyor ise, e-posta içerisindeki listeden çıkma seçeneğini kullanabilir veya üyelik hesabındaki ayarlar bölümüne girerek e-posta gönderimini durdurabilir.

5.24. Üye, diğer Üyeler’e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar göndermeyeceğini, diğer Üyeler’i bir başka internet sitesine/uygulamaya yönlendirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; Asktrology Uygulaması üzerinde, Asktrology Uygulaması dışındaki internet sayfalarına yönlendiren hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.   

5.25. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Asktrology'nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

6.1. Asktrology, dilediği takdirde, yazılı bir bildirimde bulunmadan, Üye’nin üyeliğine son verebilir. Bu durumda Üye’nin profili ve Asktrology Uygulaması üzerinde paylaştığı bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Üye Sözleşmesi feshedilir.

Sözleşme hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, Astrologlar’ın, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında tek başına sorumlu olacaktır. 

Asktrology, Sözleşme süresince veya Sözleşme süresi bittikten sonra, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri Üye’ye rücu edecektir.

6.2. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Asktrology, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Asktrology'nin, Asktrology Uygulaması, Asktrology ticari markaları veya Asktrology Uygulaması vasıtasıyla sahip olduğu fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Asktrology Uygulaması’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Asktrology'ye aittir. Üye, Asktrology Uygulaması üzerindeki yazılı/görsel içerikleri, tasarım öğelerini, kodları, marka logosunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyet haklarına konu hiçbir öğeyi çoğaltamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz. Aksi takdirde Üye, Sözleşme süresince veya Sözleşme süresi bittikten sonra, Asktrology’nin ve/veya üçüncü kişilerin bütün zararlarını, masraflar ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlüdür.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Asktrology, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Asktrology Uygulaması’nda ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Asktrology, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Asktrology için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Asktrology'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet kesintisi, erişim engellenmesi, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Asktrology’nin makul kontrolü haricinde ve Asktrology'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik ortamda onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.